|

Pravidlá používania Blogu portálu nevesta.sk

§ 1

Základné ustanovenia

1.1
Blog portálu nevesta.sk (ďalej aj “Blog”) je služba portálu nevesta.sk určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom Blogu nevesta.sk je spoločnosť Marketing Web Management, s. r. o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35934719, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16622/N (ďalej len „prevádzkovateľ“). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah publikovaný na portáli nevesta.sk v sekcii Blog je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s blogermi alebo s prevádzkovateľom.
1.2
Súhlas s týmito podmienkami používania je nevyhnutným predpokladom registrácie, založenia blogu a následného aktívneho využívania služieb blogu na portáli nevesta.sk
1.3
Blog je súbor internetových stránok verejne prístupných v rámci služby Blog portálu nevesta.sk vyhradený jednej osobe alebo skupine osôb na tvorbu a publikovanie obsahu. Majiteľom blogu (blogerom) na Blogu portálu nevesta.sk môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky:

 • zaregistruje sa na portáli nevesta.sk a poskytne prevádzkovateľovi pravdivé údaje vyžadované pri registrácii (meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne adresa trvalého pobytu,  telefónne číslo)
 • pri publikovaní na Blogu portálu nevesta.sk, ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou Blog, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Pravidlách používania ako aj Všeobecné pravidlá portálu www.nevesta.sk.

1.4
Na zriadenie blogu nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť služby Blog portálu nevesta.sk širokej verejnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu aj bez uvedenia dôvodu.
1.5
Prevádzkovateľ poskytuje služby Blogu blogerom bezodplatne, rovnako blogeri nemôžu od prevádzkovateľa požadovať odmenu za publikovanie obsahu. Výnimkami sú:

 • riadne označené firemné blogy umožňujúce vlastníkovi takého blogu publikovať reklamné informácie (firemný blog je možné založiť len na základe dvojstrannej obchodnej dohody medzi prevádzkovateľom a blogerom)
 • mimoriadne hodnotné blogy, ktorých autorom prevádzkovateľ ponúkol odmenu (v takom prípade je bloger uvádzaný ako spolupracovník prevádzkovateľa)
 • blogy zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí môžu byť za tvorbu obsahu odmeňovaní podľa interných predpisov prevádzkovateľa.

1.6
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Blogu portálu nevesta.sk a právo na zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny pravidiel používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu pravidiel je však povinný blogerov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.
1.7
Služba Blog portálu nevesta.sk je poskytovaná na doménovej adrese http://www.nevesta.sk/blog.aspx a na adresách od nej odvodených (najmä na adresách typu http://www.blog.nevesta.sk prípadne http://nazovblogu.blog.nevesta.sk). Služba môže byť dočasne prevádzkovaná aj na alternatívnej adrese v rámci portálu nevesta.sk, najmä na http://www.nevesta.sk/nazovblogu-articlecathegory-75-1923.aspx. Tieto podmienky používania sa v plnej miere vzťahujú aj na blogovacie služby poskytované na alternatívnych doménových adresách v rámci portálu nevesta.sk.

 

§ 2

Ochrana osobných údajov a súkromia

2.1
Bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť.
2.2
Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri blogerskej registrácii alebo pri registrácii používateľa vyžadovanej na komentovanie článkov budú použité len na účely prevádzkovania Blog portálu nevesta.sk. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z. poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.
2.3
Kontaktné údaje blogera a používateľa prevádzkovateľ využíva a používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám.

 

§ 3

Autorské práva, zdroje

3.1
Obsah vytvorený a zverejnený blogerom na Blog portálu nevesta.sk je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Blogu portálu nevesta.sk zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články na svojmu blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah.
3.2
Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s autorským zákonom. Musí však uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj odkaz (linku) na citovaný zdroj. Linka však nesmie byť v perexe (krátkom úvode k článku).
3.3
Články by mali byť písané výhradne pre blogy na nevesta.sk. Ak bloger použije článok aj v inom médiu, musí o tom prevádzkovateľa Blogu portálu nevesta.sk informovať. Platí to aj naopak, ak bloger chce na Blogu nevesta.sk publikovať svoj článok, ktorý už zverejnil v inom médiu, musí mať súhlas príslušného média.
3.4
Bloger nesmie používať vo svojich textoch obrázky z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv nedal súhlas na ich použitie. Ak súhlas má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ fotografia pochádza. Bloger môže do svojich článkov vkladať fotografie zo stránky nevesta.sk vrátane agentúrnych fotografií a ako zdroj uviesť nevesta.sk. Povolenie však platí len pre články na Blogu portálu nevesta.sk. Bloger nesmie použité fotografie nijakým spôsobom upravovať.

 

§ 4

Práva a povinnosti blogera

4.1
Bloger slobodne šíri svoje názory, ktoré však nezasahujú do práv tretích osôb. Sám sa však musí podriadiť slobodnej výmene názorov. Nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé či neúplné, ktoré by mohli poškodiť iné osoby.
4.2
Bloger a komentujúci používateľ nesmú zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženského presvedčenia, propagácia nelegálnych strán a hnutí. Zakázaná je aj pornografia, porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa.
4.3
Bloger nesmie využívať svoj blog na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, pokiaľ mu to nebolo výslovne povolené prevádzkovateľom. Za reklamu sa považuje akékoľvek obrazové, textové či multimediálne komerčné posolstvo, ale aj výzvy na súkromné peňažné zbierky. Reklama nie je povolená ani v komentároch k článkom.
4.4
Bloger nesmie využívať svoj blog na reklamu politických strán a hnutí.
4.5
Za porušenie podmienok používania služby sa považuje aj:

 • opakované zverejňovanie nehodnotného obsahu, napríklad veľmi krátkych článkov bez informačnej či umeleckej hodnoty
 • zverejňovanie článkov bez perexu či akéhokoľvek textu, keď obsahom blogu je len video či fotografia
 • zverejňovanie erotických obrázkov
 • zverejňovanie textov, obrázkov a videí, ktoré: obsahujú vulgarizmy, zvlášť v titulkoch a perexoch, propagujú násilie ako riešenie konfliktov, užívanie drog, urážajú konkrétne osoby alebo podnikateľské subjekty
 • zverejňovanie textov, ktorých titulky primárne slúžia na prilákanie čitateľa a s uverejneným textom súvisia okrajovo, alebo sa v ich titulkoch nachádzajú grafické znaky a prvky na pritiahnutie čitateľa vrátane titulkov písaných veľkými písmenami
 • zverejňovanie tlačových správ, prezentačných materiálov
 • zverejňovanie textov, ktoré propagujú politické strany, vyzývajú k voľbe konkrétnych ľudí a strán, propagujú verejné akcie, komerčné aktivity, petície a finančné zbierky (texty o neziskových akciách a charitatívnych podujatiach môže prevádzkovateľ po predchádzajúcej konzultácii povoliť)
 • zverejňovanie textov, ktoré sú odkazmi iným blogerom, ktoré sú úvahami o nich, o kvalite ich článkov, ktoré komentujú diskusie pod článkami, oznámenia o ukončení blogovania
 • zverejňovanie textov, ktoré obsahujú sťažnosti na prevádzkovateľa a jeho služby, ktoré sa riešia interne – mailom.
 • zverejňovanie textov, ktoré sú len odkazmi, pozdravmi či upozorneniami na iný obsah
 • neúmerné obťažovanie (spamovanie) ostatných blogerov a používateľov
 • zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu Blogu portálu nevesta.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Blogu portálu nevesta.sk
 • pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi
 • zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu)
 • zverejňovanie nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty
 • zverejňovanie osobnej korešpondencie bez výslovného súhlasu dotknutej strany s takým zverejnením
 • rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku
 • zmeny dátumu článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť ho znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak čítanosť článku
 • bezdôvodné vymazávanie či zneprístupňovanie už publikovaných článkov
 • vymazanie celého obsahu blogu bez konzultácie s prevádzkovateľom (bloger môže o zrušenie blogu požiadať administrátora, o obnovu blogu alebo novú registráciu však môže požiadať najskôr po 6 mesiacoch od zrušenia pôvodného).

4.6
Bloger nemá automaticky nárok na umiestnenie svojich článkov na titulnej strane blogu portálu nevesta.sk. Prevádzkovateľ môže z titulnej strany stiahnuť článok alebo všetky články blogera v prípade, že text porušuje pravidlá, obsahuje reklamu vrátane politickej a to aj bez upozornenia a uvedenia dôvodu.
4.7
Bloger nemá žiaden pracovno-právny vzťah s prevádzkovateľom a nemá tak právo vydávať sa za zamestnanca či redaktora redakcie prevádzkovateľa portálu, spoločnosti Marketing Web Management, s.r.o.


§ 5

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

5.1
Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti Blogu portálu nevesta.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody spôsobenú používaním Blogu portálu nevesta.sk
5.2
Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný blogerom týmito spôsobmi:

 • na prevádzku služby Blog portálu nevesta.sk (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • na propagáciu služby Blog portálu nevesta.sk v médiách vlastnených prevádzkovateľom aj v médiách iných strán  (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • uverejňovať obsah vytvorený blogerom v tlačených médiách vydávaných prevádzkovateľom (ak prevádzkovateľ použije celý článok ako ucelené autorské dielo, blogerovi prináleží autorský honorár podľa platného sadzobníka prevádzkovateľa). 

5.3
Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Blog portálu nevesta.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa stránky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.
5.4
Diskusiu pod článkami spravuje prevádzkovateľ. Bloger môže požiadať prevádzkovateľa o vymazanie vulgárnych, urážlivých a nepravdivých diskusných príspevkov a vo výnimočných prípadoch aj o stiahnutie celej diskusie. Bloger môže diskutovať pod článkami iných blogerov aj pod všetkými článkami na stránkach prevádzkovateľa, ale je povinný dodržiavať pravidlá diskusie. Prevádzkovateľ v prípade ich porušovania môže blogerovi dočasne či trvalo blokovať prístup do diskusií, aj keď bude blogerov blog plne funkčný.
5.5
Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Blogu portálu nevesta.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Blogu portálu nevesta.sk používateľom, ktorí porušili podmienky používania (zvlášť po predchádzajúcom upozornení). Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu a blog používateľa, ktorý po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nezverejnil žiadny obsah vo forme článkov.
5.6
Prevádzkovateľ je povinný propagovať službu Blog portálu nevesta.sk v rámci portálu nevesta.sk ako celok. Propagácia obsahu jednotlivých blogerov na stránkach nevesta.sk je vecou prevádzkovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť propagovať iba obsah vybraných blogerov alebo iba vybrané články.

 

V Nitre, dňa 20.4.2011

 

Súvisiace:

Všeobecné pravidlá portálu nevesta.sk

 

Ďalej odporúčame:

NETiketa nevesty

Vyhľadávanie

nedeľa, 25. februára 2024
meniny má Frederik, Frederika

Prihlásenie

Meno
Heslo
 
Prihlás sa
Zabudol som heslo >>  
 • iconhttps://www.google.com/accounts/o8/id
 • iconhttps://graph.facebook.com/oauth
 • iconhttp://username.blogspot.com/
 • iconhttp://www.flickr.com/services/oauth

nevesta.sk - všetko, čo nevesta potrebuje, je teraz na webe ® je registrovaná ochranná známka • ISSN 1338-1245 • Copyright © 2008-2021 •
Prevádzkovateľ portálu: Marketing Web Management, s.r.o. Všetky práva vyhradené • Developed by ©WEBASE • Obsah portálu nevesta.sk je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie, a/alebo ďalšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchadzajúceho súhlasu zakázané • Všeobecné pravidlá portálu
Ako sa zúčastniť Foto dňa?Ako sa pridať na Handmade svadba?Ako sa pridať na Vizáž dňa?