Oficiálne pravidlá súťaže Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2017

cover_story_tvar_web_titl

1. Organizátor súťaže a partner súťaže
Súťaž “Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2017“ (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 16622/N (ďalej len "Organizátor"). 
Organizátor je prevádzkovateľom portálu nevesta.sk, nevesty.cz, vydavateľom Časopisu Nevesta a Časopisu Nevěsta.

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá Súťaže.

 

Exkluzívnym partnerom súťaže je spoločnosť Mary Kay (Czech Republic) s. r. o., OZ Slovakia, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „partner súťaže“).

 

2. Podmienky účasti v Súťaži
Súťažiacim sa môže stať každá osoba, ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu výhry.
 
3. Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 13. januára 2017 o 10.00 hod. a končí 15. apríla 2017 o 24.00 hod.

Zmena trvania súťaže: viď dodatok č. 1 nižšie 

 

4. Pravidlá súťaže

4.a) Zaradenie do súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý splní nasledujúce podmienky:

- ak sa počas trvania súťaže na portáli nevesta.sk zaregistruje a/alebo prihlási
- ak si na portáli nevesta.sk založí fotoalbum s názvom "Tvár nevesta.sk" a nahrá doň minimálne tri svoje fotografie

- ak sa odfotí s ročenkou Nevesta a fotku si nahrá do svojho súťažného albumu s názvom "Tvár nevesta.sk"

 

4.b) Herný princíp
Na portáli www.nevesta.sk bude počas trvania súťaže uverejnený článok a Pravidlá súťaže. Učastník súťaže si po registrácii na stránke vytvorí fotoalbum, do ktorého si nahrá minimálne dve fotografie. K fotografiám môže účastník napísať svoj komentár, čo sa mu na sebe páči, prečo by chcel zmenu, o akú zmenu svojho zovňajšku by sa jednalo a podobne.


2 súťažné albumy od dvoch rôznych súťažiacich, ktoré vyžrebuje generátor náhodných čísel získajú 2. a 3. cenu. Hlavnú víťazku, výherkyňu 1. ceny vyberie porota zložená zo zástupcov Organizátora.

 

Zaslaním fotografie dáva účastník Organizátorovi bezplatne súhlas na verejné rozširovanie fotografie a jej sprístupnenie verejnosti v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, a to zverejnením fotografie na portáli www.nevesta.sk, na facebooku vo fanúšikovskej skupine nevesta.sk a marykay.sk/cz ako aj na použitie v propagačnom materiáli, ktorý môže byť distribuovaný tretím osobám.

 

Do Súťaže môžu byť zaradené iba fotografie, ktoré splnia horeuvedené požiadavky. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah nebude zodpovedať vyššieuvedeným kritériám a ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách.

 

5. Výhra

Predmetom výhry od organizátora súťaže a partnera súťaže, sú nasledujúce ceny:

1. cena - Titul Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2017 a exkluzívna kozmetika Mary Kay v hodnote 222 Eur. Výhra bude zverejnená v priebehu súťaže.

2. cena - exkluzívna kozmetika Mary Kay v hodnote 157 Eur

Výhra bude zverejnená v priebehu súťaže.

3. cena - exkluzívna kozmetika Mary Kay v hodnote 137 Eur. Výhra bude zverejnená v priebehu súťaže.

 

6. Výherca

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 18. mája 2017.

 

Vyhodnotenie sa uskutoční v sídle redakcie portálu www.nevesta.sk pod dohľadom komisie, zloženej z manažmentu portálu a zástupcov organizátora.

Do záverečného vyhodnotenia budú zaradení tí účastníci, ktorí sa do súťaže zapojili do 15. 04. 2017 do 23.59 hod.

Za výhru nie je možné získať finančnú náhradu.

Výhercovi bude výhra oznámená mailom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári. Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že v registračnom formulári budú uvedené nesprávne údaje a z tohto dôvodu nebude možné príslušného súťažiaceho kontaktovať.

 

Účastníci Súťaže, ktorým vznikne nárok na výhru, budú upovedomení o nároku najneskôr do piatich dní a výhercovia (meno a/alebo nick) budú uverejnení na internetovom portáli Organizátora www.nevesta.sk na úvodnej stránke v sekcii “Aktuality”.

 

Výherca bude vybratý len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výherca musí preukázať, že je tou osobou, ktorá bola vyhlásená ako víťaz/ka.
V prípade, že výherca nebude na kontaktovanie zo strany usporiadateľa reagovať najneskôr do siedmich dní, stráca nárok na výhru.

V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi pravdivé údaje, alebo nesplní inú podmienku v zmysle týchto pravidiel, nemôže získať výhru, prestáva byť výhercom a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení týchto pravidiel. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, ktorá bude následne vylosovaná, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

 

7. Odovzdanie výhry

Účastník, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie organizátora svoje údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby Organizátorom sa tento účastník stáva výhercom. Ak si výherca cenu nebude môcť prevziať osobne v mieste určenia, Organizátor alebo Partner výhercovi výhru doručí poštou.

 

8. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba s písomným  súhlasom Organizátora súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci tretích osôb. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za prerušenie pripojenia a/alebo za vznik tých situácií, ktoré sú spojené s určitými rizikami, vyplývajúcimi zo samotnej podstaty internetu.
 
9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor zverejní formou dodatku k týmto pravidlám a vhodným spôsobom v Aktualitách na stránke www.nevesta.sk. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

 

Ak sa Organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. V takomto prípade sa pristúpi k vylosovaniu ďalšieho výhercu spôsobom, uvedeným v bode 6. Organizátor bude kontaktovať výhercu v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane.
Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor alebo sprostredkovateľ zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií. 
  
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Výhercovia berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor Súťaže v týchto pravidlách a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.


Výhercovia berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 

Organizátor nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.

Organizátor nehradí súťažiacim a/alebo výhercom žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany súťažiacich (napr. prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva, nezabezpečenie súhlasu osôb vyobrazených na fotografii).

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj písomný súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov uvedených v bode 6 a v tomto bode nižšie do databázy Organizátorom. Poskytnuté osobné údaje bude využívať Organizátor na účely súťaže a, prípadne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke svojich služieb. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú.

Výherca, resp. právny zástupca výhercu v prípade, že výherca nedovŕšil vek 18 rokov, udeľuje svoj písomný súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, vek, e-mail, telefónne číslo a v rozsahu ďalších zložiek osobnostných práv účastníka na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a s propagáciou Organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

 

S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované organizátorom súťaže, spoločnosťou Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 16622/N do databázy, ktorú Organizátor využije len na účely uvedené v bode 6 a 10.

 

11. Oficiálne pravidlá a ich dostupnosť

Tieto pravidlá sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len “Oficiálne pravidlá”). 
Oficiálne pravidlá Súťaže v úplnom a aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na internetovom portáli www.nevesta.sk v kapitole Články, v tematickej sekcii Súťaž.  

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito Oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Oficiálnymi pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.© Marketing Web Management, s.r.o. dňa 11.01.2017


Dodatok č. 1 k oficiálnym pravidlám súťaže: Súťaž trvá do 15.mája 2017.


Foto z kampane Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2016


Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné video: PANAMERA motion pictures, Jozef Žitňanský

Miesto svadobného fotenia: Hotel Château Béla 

Líčenie: Kriszta Tatár 

Vlasový styling: Daniela Ceselčíková

Kvetinová stena a dekorácie: Annamária Tóth Wedding Decoration

Svadobné šaty: Natasha Azariy

Limuzína: exkluzívna novinka Chrysler 300 Stretch limo od spoločnosti RAI LIMO

Sekt: Hubert J.E.

admin | 13.1.2017, 10:00