Pravidlá súťaže Vyhraj svadobné šaty Dana Kleinert by nevesta.sk

1. Organizátor súťaže a partner súťaže
Súťaž "Vyhraj svadobné šaty Dana Kleinert by nevesta.sk!“ (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 16622/N (ďalej len "Organizátor").
Organizátor je prevádzkovateľom portálu www.nevesta.sk a www.nevesty.cz

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá Súťaže.

 

Partnerom súťaže je spoločnosť Dana Kleinert design s.r.o. so sídlom Panská 17, 811 01 Bratislava, IČO: 00 604 569 (ďalej len „partner súťaže“).

 

2. Podmienky účasti v Súťaži
Súťažiacim sa môže stať každá osoba, ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu výhry.
 
3. Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 6. decembra 2012 o 10.00 hod. a končí 6. februára 2013 o 24.00 hod.  

 

4. Pravidlá súťaže

4.a) Zaradenie do súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník/čka, ktorý/á splní nasledujúce podmienky:

- ak sa počas trvania súťaže na portáli nevesta.sk zaregistruje a/alebo prihlási
- ak si na portáli nevesta.sk založí fotoalbum s názvom "Dana Kleinert by nevesta.sk" a nahrá doň minimálne jednu fotografiu

- ak pomocou formuláru "Dana Kleinert by nevesta.sk" napíše, prečo by  sa mal stať výhercom práve tento účastník

- do súťaže budú zaradení aj tí účastníci, ktorí prihlásia inú osobu. V takomto prípade musia byť na fotografii vyobrazení s osobou, pre ktorú chcú šaty vyhrať. 

 

4.b) Herný princíp
Na portáli www.nevesta.sk bude počas trvania súťaže uverejnený článok a Pravidlá súťaže. Učastník/čka súťaže si po registrácii na stránke vytvorí fotoalbum, do ktorého si nahrá minimálne jednu svoju fotografiu. Prostredníctvom súťažného formuláru Dana Kleinert by nevesta.sk má súťažiaci/súťažiaca napísať, prečo sa práve on/ona má stať výhercom.

 

1 účastníka/čku súťaže určí porota ako výhercu.

 

Zaslaním fotografie dáva účastník/čka Organizátorovi bezplatne súhlas na verejné rozširovanie fotografie a jej sprístupnenie verejnosti v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, a to zverejnením fotografie na portáli www.nevesta.sk, www.nevesty.cz, na facebooku vo fanúšikovskej skupine nevesta.sk a nevesty.cz ako aj na použitie v propagačných materiáloch, ktoré môžu byť distribuované tretím osobám.

 

Do Súťaže môžu byť zaradené iba fotografie, ktoré splnia horeuvedené požiadavky. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah nebude zodpovedať vyššieuvedeným kritériám a ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách.

 

5. Výhra

Predmetom výhry od organizátora súťaže a partnera súťaže je originálny model šiat "Dana Kleinert by nevesta.sk". Autorkou modelu je módna dizajnérka Dana Kleinert.

Ďalej je predmetom výhry styling a foto výherkyne, ktoré zrealizuje portál nevesta.sk pre časopis Nevesta. 

 

Hodnota výhry: 2.900,- Eur

 

V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny.

 

6. Výherca

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výhercu sa uskutoční 13. 02. 2013.

 

Vyhodnotenie sa uskutoční v sídle redakcie portálu www.nevesta.sk pod dohľadom komisie, zloženej z manažmentu portálu a zástupcov organizátora.

 

Do záverečného vyhodnotenia budú zaradení tí účastníci, ktorí sa do súťaže zapojili do 06.02. 2013 do 24.00 hod.

Za výhru nie je možné získať finančnú náhradu.

Výhercovi/kyni bude výhra oznámená mailom alebo telefonicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári najneskôr do 5 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

 

Výherca/kyňa (meno a/alebo nick bude uverejnený/á na internetovom portáli Organizátora www.nevesta.sk a/alebo www.nevesty.cz na úvodnej stránke v sekcii “Aktuality”.

 

Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že v registračnom formulári budú uvedené nesprávne údaje a z tohto dôvodu nebude možné nadviazať s príslušným súťažiacim kontakt.

 

Výherca/kyňa bude vybratý len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výherca musí preukázať, že je tou osobou, ktorá bola vylosovaná.
V prípade, že výherca nebude na kontaktovanie zo strany usporiadateľa reagovať najneskôr do siedmich dní, stráca nárok na výhru.

 

V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi pravdivé údaje, alebo nesplní inú podmienku v zmysle týchto pravidiel, nemôže získať výhru, prestáva byť výhercom a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení týchto pravidiel. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami môže stať osoba, ktorá bude následne vylosovaná, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

 

7. Odovzdanie výhry

Výhru si výherca musí prevziať osobne. Účastník, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie organizátora svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po dostavení sa na miesto určené Organizátorom sa táto osoba preukáže potrebnými dokladmi. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby Organizátorom sa tento účastník stáva výhercom.

 

8. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu len so súhlasom organizátora. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci tretích osôb. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za prerušenie pripojenia a/alebo za vznik tých situácií, ktoré sú spojené s určitými rizikami, vyplývajúcimi zo samotnej podstaty internetu.
 
9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor zverejní formou dodatku k týmto pravidlám a vhodným spôsobom v Aktualitách na stránke www.nevesta.sk a www.nevesty.cz. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

 

Ak sa Organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. V takomto prípade sa pristúpi k vylosovaniu ďalšieho výhercu spôsobom, uvedeným v bode 6. Organizátor bude kontaktovať výhercu v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane.
Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor alebo sprostredkovateľ zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Výhercovia berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor Súťaže v týchto pravidlách a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.
Výhercovia berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 

Organizátor nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.

 

Organizátor nehradí súťažiacim a/alebo výhercom žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany súťažiacich.

 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany súťažiacich (napr. prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva, nezabezpečenie súhlasu osôb vyobrazených na fotografii).

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj písomný súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov uvedených v bode 6 a v tomto bode nižšie do databázy Organizátorom. Poskytnuté osobné údaje bude využívať Organizátor výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke svojich služieb. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú.

Výherca, resp. právny zástupca výhercu v prípade, že výherca nedovŕšil vek 18 rokov, udeľuje svoj písomný súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, vek, e-mail, telefónne číslo a v rozsahu ďalších zložiek osobnostných práv účastníka na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a s propagáciou Organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

 

S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované organizátorom súťaže, spoločnosťou Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 16622/N do databázy, ktorú Organizátor využije len na účely uvedené v bode 6 a 10.

 

11. Oficiálne pravidlá a ich dostupnosť

Tieto pravidlá sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len “Oficiálne pravidlá”).
Oficiálne pravidlá Súťaže v úplnom a aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na internetovom portáli www.nevesta.sk a www.nevesty.cz v kapitole Články, v tematickej sekcii Súťaž. 

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito Oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Oficiálnymi pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

 

Späť na článok o súťaži.

nevesta.sk | 6.12.2012, 10:00